El Pla de Tresoreria (OB2)

tresoreria

Realitzar un pla de tresoreria i d’inversió és bàsic per a identificar i planificar les necessitats financeres futures i poder fer una recerca de finançament efectiva.

Cal diferenciar ingressos/cobraments i despeses/pagaments i gestionar els terminis de cobrament i de pagament per tal de poder afrontar tots els pagaments i anticipar-nos al màxim a les necessitats financeres futures o rendibilitzar els excedents. 

 Hores:  4h presencials i seguiment de les pràctiques al campus virtual