Ajuts per a la Internacionalització

S’han aprovat les bases reguladores per a la concessió dels ajuts del Programa Empresa Exporta i del Programa d'Iniciació a l'Exportació, per a donar suport a les empreses amb voluntat exportadora, ajudant-les a definir les seves estratègies d’internacionalització i dotant-les de recursos necessaris per poder endegar aquest procés amb garanties d’èxit.

La convocatòria per a l’any 2014 finalitza el 29 de maig de 2014.

Les sol·licituds han d’anar adreçades al/la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ i s’han de formalitzar en l’imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d’ACCIÓ (www.accio.gencat.cat).

Més informació: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6602/1349201.pdf