La Conselleria d’Agricultura i l'ICF posen en marxa una línia de préstecs

La Conselleria d’Agricultura i l'ICF posen en marxa una línia de préstecs, dotada amb 32 milions d'euros, per a projectes d'inversió orientats a millorar la competitivitat de les explotacions agrícoles.

Agrocrèdit -   Nou producte de Préstec ICF amb ajut en forma de garantia del DAAM

 En els següents àmbits específics:

 Import: entre 3.000 € i 1.500.000 €.

Termini: 7 anys amb un màxim de 2 anys de carència en ambdós casos. I fins a 10 anys en el cas de regants.

Interès:  Euríbor a 12 mesos més un 3,95% pels préstecs a 7 anys i Euríbor a 12 mesos més un 4,45% en el cas dels préstecs a 10 anys.

Comissió:  obertura del 0.75%  (1% regants i 250 € per a operacions fins a 50.000 €)

Tramitació: adreçant-se alDepartament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a través de l’ovt (oficina virtual de tràmits).

PIMES sector primari   -  Préstec ICF amb aval d’Avalis

Beneficiaris:  pimes i autònoms dels sectors agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari, amb domicili social a Catalunya, per a inversions ubicades a Catalunya o circulant.

Import: mínim de 20.000 en general i màxim de 600.000 euros per a circulant i 800.000 euros per a inversions.

Termini: 8 anys (1 de carència i 7 d’amortització).

Condicions econòmiques del préstec:

Tipus d’interès: Euríbor a 12 mesos + diferencial fins al 3,75%.

Comissió:  obertura fins 0,50% (mínim 200 euros).

Amortitzacions: mensuals.

Garanties:  aval 100% d’Avalis de Catalunya.

Condicions econòmiques de l’Aval:

Comissió de risc: 1.10% sobre el principal del crèdit no amortitzat (mínim 300 euros).

Comissió obertura de l’aval:  0,50% (mínim 200 euros).

Mutualitat Avalis: 1,5 – 4%.

Tramitació: Sol·licituds al web de l’ICF www.icf.cat. Demana un ICF.  Fins 31 de desembre de l’any 2015.