Calendari d’obertura d’establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i de 2017

S’ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de data 2 de juny de 2015, l’Ordre EMO/156/2015, de 22 de maig, per la qual s’estableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenges i dies festius per als anys 2016 i 2017.

La Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció, determina que el nombre màxim de diumenges i festius que els establiments comercials poden romandre oberts durant l’any és de vuit festius. Tanmateix, cada ajuntament podrà designar dos festius addicionals per al seu àmbit territorial municipal, que s’ha de comunicar d’acord amb el que estableixi l’ordre del departament competent en matèria de comerç.

Els dies festius que els establiments comercials de Catalunya poden romandre oberts al públic per l’any 2016 son: 3 i 10 de gener. 3 de juliol. 15 d’agost. 6, 8, 11 i 18 de desembre.

Per l’any 2017: 8 de gener. 2 de juliol. 1 de novembre. 6, 8, 10, 17 i 24 de desembre.

Els ajuntaments, amb acord previ de l’òrgan competent, poden substituir fins a dues dates de cadascun dels calendaris anuals previstos anteriorment per qualsevol diumenge o dia festiu, de caràcter general o local, excepte de les dates que estableix l’article 1.2d) de la Llei 3/20141 i del dia 15 d’agost de 2016.